Oferta

Zajmujemy się głównie kompleksową obsługę księgową osób prawnych prowadzących księgi rachunkowe.

Prowadzimy również obsługę księgową osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz na zasadach ogólnych (podatkowa książka przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe).

Świadczymy usługi w zakresie:

 

Zasady (polityki) rachunkowości

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz potrzeb kadry zarządzającej,
 • pomoc przy organizacji obiegu dokumentów w firmie.

 

Księgi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz prowadzenie rachunkowości podatkowej,
 • prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej zgodnie z potrzebami firmy (opracowywanie informacji i raportów na użytek wewnętrzny wg potrzeb klienta),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych,
 • opracowanie dodatkowych sprawozdań i raportów dla instytucji zewnętrznych wg potrzeb klienta takich jak: banki, ubezpieczyciele i leasingodawcy, a także w celu ubiegania się o krajowe i zagraniczne środki pomocowe,
 • sporządzanie szczegółowego stanu rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie rozliczeń walutowych,
 • sporządzanie obowiązkowych rocznych sprawozdań finansowych obejmujących:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • współpraca z biegłymi rewidentami przy badaniu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją pod względem formalno-rachunkowym,
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji miesięcznej, kwartalnej i rocznej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie zestawień do obliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami wg potrzeb klienta,
 • prowadzenie rozliczeń walutowych.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych,
 • wprowadzanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją pod względem formalno-rachunkowym,
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji miesięcznej, kwartalnej i rocznej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie zestawień do obliczenia zaliczek na ryczałtowanych podatek od przychodów ewidencjonowanych.

 

Podatek VAT

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT,
 • rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, exportu i importu towarów i usług oraz innych czynności związanych z powstaniem obowiązku podatkowego,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE i innych.


Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie amortyzacji i umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji oraz z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatkowych,
 • rozliczanie leasingu operacyjnego dla celów bilansowych jako leasingu finansowego,
 • rozliczanie leasingu finansowego.

 

Kadry i płace

 • pomoc w prawidłowym dokumentowaniu zatrudniania pracowników oraz ich zwalniania,
 • pomoc w zakresie prowadzenia akt osobowych,
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • sporządzanie list wynagrodzeń, rozliczanie płac, rozliczanie miesięcznych obciążeń podatkowych i obciążeń ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR),
 • pełna obsługa ZUS przez program Płatnik,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń do ZUS,
 • pomoc przy prowadzeniu i wykorzystywaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • sporządzanie rocznej ewidencji czasu pracy na podstawie danych źródłowych od klienta,
 • sporządzenie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.
 • prowadzenie korespondencji urzędowej w związku zatrudnianiem pracowników.

 

Pozostałe usługi:

 • pomoc w zakładaniu firmy,
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków i zgłoszeń,
 • opracowywanie dokumentacji finansowej potrzebnej do uzyskania kredytu bankowego,
 • analizy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • przygotowanie dokumentacji do kontroli i czynności sprawdzających.

 

Cennik usług

Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma:

– forma organizacyjna firmy,

– forma opodatkowania,

– rodzaj prowadzonej działalności (handel, usługi, produkcja),

– ilość dokumentów i zapisów księgowych,

– liczba zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców,

– świadczenie usług dodatkowych.
Ceny ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji z klientem w formie ryczałtu miesięcznego lub za pomocą cennika określającego wynagrodzenie wg ilości dokumentów.

W celu uzyskania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.